ผู้จัดการทั่วไป

ผู้จัดการทั่วไป

หน้าที่ของผู้จัดการทั่วไป Ganaral Manager GM

1. จัดให้มีการอบรมสั่งสอนแนะนำเทคนิคเก่า – ใหม่ เกี่ยวกับการทำงานโดยรับคำสั่งหรือได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. จัดสรร/เกลี่ยงานเพื่อแบ่งเบาและเพื่อเฉลี่ยงานให้เหมาะสมตรงตามตำแหน่งหน้าที่


3. สินค้าที่บริษัทสั่งซื้อเมื่อมาถึงเขตสำนักงาน ให้จัดเก็บเข้าสต๊อกพร้อมจัดวางในที่สินค้านั้นควรอยู่ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมทำลายชื่อแหล่งที่มาและจัดเก็บส่งบิลให้แผนกที่รับผิดชอบ
4. กรณีสินค้าที่เข้ามาถึงเขตสำนักงานแล้วชำรุดหรือผิดเงื่อนไขการสั่งซื้อและอยู่ระหว่างรอเปลี่ยนคืนสินค้าหรือแก้ไขต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยพร้อมระบุสินค้าว่าอยู่ในสถานะใด
5. ความสะอาดด้านหลังสำนักงานต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยตามหลัก 5 ส พร้อมกวาดนำทิ้งให้เต็มบริเวณพื้นที่ของสำนักงานทั้งภาคพื้นและอากาศ
6. ความสะอาดด้านหน้าต้องกวาด ถู กวดฝุ่น ทราย น้ำ หญ้า กิ่งไม้ ใบไม้ เศษหิน เศษปูน เต็มพื้นที่
7. ด้านในสำนักงาน ดูแล 5 ส เต็มพื้นที่
8. นิยามคำว่าเต็มพื้นที่ หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดของสำนักงานตามสัญญาเช่าและหมายความรวมถึงพื้นที่ของบุคคลภายนอก แต่ห้างฯได้ใช้สอยพื้นที่นั้นอยู่ก็ให้ทำความสะอาดเช่นกัน
9. เรื่องยานพหนะ: กรณียานพาหนะให้กำหนดบุคคลที่สามารถขับขี่ยานพาหนะตามตำแหน่ง หน้าที่งานและบุคคลที่ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่เท่านั้น ห้ามผู้ที่ไม่มีใบขับขี่หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ขับขี่ยานพาหนะเด็ดขาด
10. เครื่องใช้สำนักงาน: ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใช้เครื่องสำนักงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด
11. ให้จัดสรรบุคลากร ช่าง ให้ครอบคลุมตรงกับงานและให้ปฎิบัติงาน ( Active ) พร้อมปฏิบัติงาน อยู่เสมอ ในช่วงระยะเวลางาน
12. ด้านพนักงาน: ให้สอดส่อง ดูแล ตักเตือน พนักงานที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไม่ปฏิบัติตามกฏหรือระเบียบข้อบังคับของบริษัท
13. รับคำสั่งการวางแผนงานทุกประเภทจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
14. สั่งการ,วางแผนและจัดการเรื่อง โอเวอร์ดิว พร้อมรายงานผล
15. ดูแลบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับ ติดตั้งหน้างาน หรือ ภายในสำนักงานเอง
16. ควบคุม ดูแล จัดเก็บ ลงทะเบียน การเบิกจ่าย วัสดุ+อุปกรณ์ การติดตั้ง

Comments

comments

ใส่ความเห็น